Viết Code Đi

Viết code là một phần quan trọng của công việc lập trình. Viết code đòi hỏi người lập trình phải có kiến thức về ngôn ngữ lập trình, cấu trúc dữ liệu, thuật toán và các công cụ hỗ trợ lập trình. Viết code cũng yêu cầu người lập trình phải có khả năng làm việc với các tài liệu hướng dẫn, các bản thiết kế và các tài liệu khác.

English